Jak przeprowadzić postępowanie o nabycie spadku mieszkając za granicą?

Spadek można odziedziczyć bądź na podstawie sporządzonego przez spadkodawcę testamentu, bądź na podstawie przepisów ustawy, gdy brak jest testamentu lub gdy stwierdzono jego nieważność. Procedura nabycia spadku jest natomiast w obydwóch przypadkach taka sama i może ją zainicjować nie tylko spadkobierca, lecz również osoba mająca interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku przez spadkobiercę.

Jak uniknąć płacenia zachowku

judge-gavel-1461291328xau-www-adwokat-torun-info_

Zachowek jest formą ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, które z uwagi na fakt, że nie zostały uwzględnione w testamencie, ani w żaden inny sposób nie otrzymały należnego im w spadku udziału, mogą wystąpić z roszczeniem o zapłatę określonej sumy pieniężnej do spadkobierców testamentowych. Wskazane roszczenie określane jest właśnie mianem zachowku.

O co pyta sąd na sprawie spadkowej?

pytania sądu na sprawie spadkowej

Kierując jakąkolwiek sprawę pod rozstrzygnięcie sądu uświadomić sobie należy, że zawsze, niezależnie od tego czy reprezentuje nas profesjonalny pełnomocnik bądź czy występujemy sami, sąd będzie oczekiwał ustnych wyjaśnień w sprawie i będzie zadawać pytania mające na celu ustalenie stanu faktycznego, dlatego dobrze jest już na początku postępowania przygotować się do zeznań. Treść zadawanych przez sąd … [Read more…]

Dziedziczenie po rozwodzie

dziedziczenie po rozwodzie

Orzeczenie rozwodu pomiędzy małżonkami ma bardzo doniosły charakter, gdyż poza rozwiązaniem samego małżeństwa, zakończeniu ulegają również dotychczasowe więzi prawne łączące dwójkę osób, które zostały wykreowane na mocy zawartego związku, a więc np. ustaje wspólność majątkowa małżonków. Wraz z wyrokiem rozwodowym, co jest oczywiste, małżonkowie tracą również przywileje jakie niosło ze sobą małżeństwo, warto więc pamiętać … [Read more…]