O co pyta sąd na sprawie spadkowej?

Kierując jakąkolwiek sprawę pod rozstrzygnięcie sądu uświadomić sobie należy, że zawsze, niezależnie od tego czy reprezentuje nas profesjonalny pełnomocnik bądź czy występujemy sami, sąd będzie oczekiwał ustnych wyjaśnień w sprawie i będzie zadawać pytania mające na celu ustalenie stanu faktycznego, dlatego dobrze jest już na początku postępowania przygotować się do zeznań. Treść zadawanych przez sąd pytań oczywiście każdorazowo będzie zależeć od charakteru danej sprawy, jednakże w sprawach jednego rodzaju pytania te w pewnym stopniu zawsze się powtarzają, w szczególności w sprawach spadkowych, gdyż w tych postępowaniach wyjaśnienia ustne są zazwyczaj najważniejszymi i jedynymi dowodami.

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku zadaniem sądu jest przede wszystkim ustalenie kręgu spadkobierców ustawowych oraz testamentowych, jeżeli testament został sporządzony, oraz ewentualnie stwierdzenie nieważności sporządzonego testamentu, jeśli zarzut nieważności został w postępowaniu podniesiony. Z uwagi jednakże, iż we wskazanych sprawach postępowanie dowodowe jest zazwyczaj znacznie ograniczone z powodu braku materiału dowodowego, ustawodawca wprowadził szczególny środek dowody jakim jest zapewnienie spadkowe. Zapewnienie spadkowe odbierane jest od jednego, kilku bądź wszystkich znanych spadkobierców w formie oświadczenia co do istnienia lub nieistnienia osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi oraz o testamentach spadkodawcy. Pamiętać należy, że zapewnienie spadkowe, pod względem skutków karnych, jest równoznaczne ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, a więc świadome zeznanie nieprawdy albo świadome zatajenie prawdy grozi odpowiedzialnością karną.

W trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku sąd z całą pewnością zapyta o stosunek pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą, a danym spadkobiercą, o datę i miejsce śmierci spadkodawcy oraz o ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy przed śmiercią. Po pytaniach bardziej ogólnych sąd będzie musiał uzyskać informacje nieco bardziej szczegółowe, dotyczące życia osobistego spadkodawcy, a więc czy spadkodawca zmarł jako wdowiec, żonaty, rozwodnik bądź kawaler, w ilu związkach małżeńskich był spadkodawca, ile dzieci miał spadkodawca pochodzących ze związku małżeńskiego, czy spadkodawca miał dzieci pozamałżeńskie lub adoptowane, czy kiedykolwiek spadkodawca sporządził testament bądź czy poza ogłoszonym testamentem sporządził jeszcze inny testament.

Po pytaniach dotyczących spadkodawcy, sąd każdemu ze spadkobierców zadaje pytania mające na celu ustalenie prawa danego spadkobiercy do spadku, a więc czy po śmierci spadkodawcy spadkobierca składał oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku przed notariuszem, czy za życia spadkodawcy zawarta została notarialna umowa o zrzeczenie się dziedziczenia po nim, czy spadkobierca zwracał się do notariusza o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, czy przeciwko spadkobiercy toczyło się postępowanie sądowe o uznanie za niegodnego dziedziczenia, czy jest to pierwsze postępowanie sądowe w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym oraz czy ktoś jeszcze, poza dotychczas ujawnionymi spadkobiercami, rości sobie prawa do tego spadku.

Natomiast w postępowaniu w którym zakwestionowano ważność sporządzonego przez spadkodawcę testamentu, sąd będzie musiał ustalić czy do nieważności faktycznie doszło, a więc jeśli dany spadkobierca powołuje się np. na okoliczność, że testament nie został podpisany własnoręcznie przez spadkodawcę, to pytania kierowane do spadkobiercy będą miały na celu ustalenie skąd spadkobierca taką wiedzę posiada, czy ktoś jeszcze o tym uchybieniu wiedział, kto sfałszował podpis, itp. Każdorazowo pytania sądu będą dostosowywane do podniesionych zarzutów, gdyż na ich podstawie sąd musi dokonać ustaleń faktycznych w sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *