Prawo spadkowe, a podatki

Dziedziczenie na podstawie testamentu czy ustawy, zawsze wymaga od spadkobiercy podjęcia pewnych kroków i dopełnienia formalności związanych z faktycznym objęciem majątku spadkowego, przez co bardzo łatwo o pewnych kwestiach zapomnieć, co niestety może mieć przykre skutki prawne. Jedną z takich okoliczności, traktowanych nieco po macoszemu, jest powstanie obowiązku podatkowego od otrzymanego majątku spadkowego, przez co często spadkobierca zmuszony jest zapłacić stosowny podatek, którego bardzo często można uniknąć, jeśli tylko przestrzega się terminów ustawowych na dokonanie odpowiednich czynności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie rzeczy lub praw majątkowych tytułem m. in. dziedziczenia i zachowku. Ustawodawca wprowadził jednakże liczne wyjątki na podstawie, których spadkobierca zwolniony będzie od obowiązku podatkowego, jednakże wysokość zwolnienia zależna będzie od tego do której grupy podatkowej spadkobierca się zalicza. Poszczególne grupy podatkowe kształtują się następująco: grupa I- małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie, grupa II- zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych oraz grupa III- inni nabywcy. Dla poszczególnych grup podatkowych ustawodawca określił tzw. kwotę wolną od podatku, a więc jeżeli nabyty majątek spadkowy nie przekracza kwoty wskazanej w ustawie, wówczas spadkobierca jest zwolniony od ponoszenia ciężaru podatkowego. Kwoty wolne od podatku wynoszą: dla osób zaliczanych do I grupy podatkowej- 9 637 zł, dla osób z II grupy podatkowej- 7 276 zł oraz dla osób zaliczanych do III grupy podatkowej- 4 902 zł. Co do zasady opodatkowaniu podlega więc nabycie majątku w wysokości przewyższającej wskazaną kwotę wolną od podatku.

W przypadku nabycia w drodze dziedziczenia ustawodawca wprowadził jednakże jeszcze dalsze zwolnienia z obowiązku odprowadzenia podatku odnoszące się jednakże tylko do określonych osób, tj. do małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy. Wskazane osoby nie są zobowiązane do zapłacenia podatku, jeżeli zgłoszą nabycie własności lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędy skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Uchybienie wskazanemu terminowi na zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, powoduje, że spadkobierca będzie podlegać obowiązku podatkowemu na zasadach określonych dla nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej, a zatem warto o wskazanym terminie na zgłoszenie pamiętać, gdyż jego niezachowanie spowoduje konieczność uiszczenia podatku w wysokości 3% jeżeli nadwyżka nad kwotą wolną od podatku wynosi 10 278 zł, w przedziale kwotowym 10 278 zł, a 20 556 zł- 308, 30 zł i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł oraz 822, 20 zł i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł, co przy znacznym majątku spadkowym generuje również spory podatek.

Od podatku zwalnia się również nabyte w drodze dziedziczenia m.in. przedmioty wyposażenia mieszkania, pościeli, odzieży, bielizny oraz narzędzi pracy przeznaczonych do użytku w gospodarstwie domowym- przez osoby zaliczane do I i II grupy podatkowej; dzieła sztuki i rękopisy będących przedmiotem twórczości spadkodawcy oraz materiały biblioteczne, jeżeli spadkodawca zajmował się twórczością lub działalnością naukową, oświatową, artystyczną, literacką lub publicystyczną; zabytki ruchome i kolekcje wpisane do rejestru zabytków, a także zabytki użyczone muzeom w celach naukowych lub wystawienniczych na okres nie krótszy niż 2 lata, jak również zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza i konserwuje je zgodnie z przepisami, także tylko przez osoby zaliczane do I i II grupy podatkowej.

Poza wskazanymi powyżej zwolnieniami, ustawodawca dokonał wyłączenia przedmiotowego z opodatkowania, przez co podatkowi nie podlega nabycie w drodze spadku: praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw, środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, a także kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *